Stadgar för Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker

§ 1 Stiftelsens namn är "Insamlingsstiftelse för Enköpings parker". Stiftelsen är bildad år 2013. Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja Enköpings parker, främst inom Enköpings Stad, och deras positiva utveckling på lång sikt, samt att därigenom öka attraktionskraften i Enköping.

2§ Stiftelsen ska under en period om tre sammanhängande räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens ändamål, om det inte finns synnerliga skäl. För att fullfölja stiftelsens ändamål får max 1/5 del av kapitalet, användas till årlig utdelning. 

3 § Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter. Stiftelsens styrelse har sitt säte i Enköping och ska agera oberoende i såväl partipolitiskt som religiöst avseende. Ingen ersättning ska utgå till Styrelsen. Stiftelsens styrelse ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Högst två ersättare kan därutöver utses. Ordförande väljs för en mandattid av ett år. Ledamöter och ersättare väljs för en mandattid av två år med växelvis avgång. Mandattid om ett år kan undantagsvis användas för att säkerställa växelvis avgång. 

4 § Ledamöter i styrelsen ska bestå av:
 
a) Stadsträdgårdsmästaren i Enköpings kommun.
b) Respekterade medborgare, med genuint engagemang för Enköpings parker.

5 § Den första styrelsen utses av stiftelsens interimsstyrelse genom föreskrift i stiftelseurkunden. Därefter utser styrelsen efterträdare, samt beslutar om utökning respektive minskning enligt stadgarna av antalet ledamöter/suppleanter, med åtföljande personval. Vid dessa beslut ska minst 2/3 av ledamöterna delta, och besluten ska fattas enhälligt. Kan enighet i personfrågan inte uppnås ska efterträdare utses av tillsynsmyndigheten. Om det behövs för att styrelsen skall bli beslutför förordnar tillsynsmyndigheten ny styrelseledamot i enlighet med 4 §. Vid inträffad ledighet/avsägelse i styrelsen utses ersättare för styrelsekategori a) av Enköpings kommun och b) av kvarvarande styrelse.

6 § Styrelsen utser internt eller externt de övriga funktionärer de finner nödvändiga. Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som  styrelsen därtill bemyndigar.
 
7 § För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser Enköpings kommun årligen en eller två revisorer, och lika många suppleanter. Förordnad revisor/suppleant fullgör sitt uppdrag för ett kalenderår i taget. Efterträdare ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

8 § Räkenskapsår skall vara kalenderår. Senast den 1 mars varje år ska styrelsen för revision tillhandahålla revisorn eller revisorerna

a) stiftelsens räkenskaper för föregående år; samt

b) styrelsens förvaltningsberättelse för det föregående räkenskapsåret.

Inom en månad efter det att handlingarna överlämnats ska revisorn eller revisorerna

a) återlämna handlingarna till styrelsen;

b) överlämna revisionsberättelse till styrelsen, med angivande huruvida styrelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning;

c) avlämna en utskrift av styrelsens förvaltningsberättelse och ett exemplar av revisionsberättelse till Enköpings Kommun som därefter prövar fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse;

d) överlämna förvaltnings- och revisionsberättelse till Länsstyrelsen. 


9 §  Ordföranden ska se till att sammanträden hålls minst 2 gånger per/år. Kallelse till dessa ska ske skriftligen. Nödvändig dokumentation ska åtfölja kallelsen när det är fråga om större eller viktigare beslut. 

10 §  Vid stiftelsens sammanträde ska föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordförande om denna inte fört protokollet.

11 § Styrelsen ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. Förvaltningen ska utföras med en låg riskprofil, i enlighet med fastställda riktlinjer (placeringspolicy). Riktlinjerna ska tas fram och godkännas genom att minst 2/3 ledamöter deltar och besluten ska fattas enhälligt. Ändringar av placeringspolicyn ska godkännas genom ett enhälligt beslut av en fulltalig styrelse. Riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument "Placeringspolicy för förvaltning av tillgångar tillhörande Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker", som ska utgöra bilaga till dessa stadgar. 

12 § Bidrag till stiftelsen ska inte tjäna annat intresse än ändamålet för stiftelsen. Stiftelsens styrelse har att verka för att insamlingen till Stiftelsen följer Svensk lagstiftning, och uppfyller höga krav på etik och moral. Styrelsen har rätt och skyldighet att neka eller återbetala bidrag som strider mot stadgan.

13 § Styrelsen får utan tillstånd av myndighet besluta att ändra, upphäva eller åsidosätta föreskrifter i stiftelsens stadgar, utom stiftelsens ändamål. Vid beslut om ändring av stadgarna ska minst 2/3 av ledamöterna delta, och besluten ska fattas enhälligt.

14 § Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt Stiftelselagen (SFS 1994:1220). 

15 § Stiftelsen kan upplösas om styrelsen ansöker om detta enligt vid denna tidpunkt gällande bestämmelser. I samband med detta ska förordnas så att stiftelsens tillgångar ska fortsätta att tjäna i urkunden (§1) angivet ändamål. Ansökan om upplösning ska föregås av ett beslut härom, fattat av en fulltalig och enhällig styrelse. 

Enköping 7 oktober 2013

Insamlingsstiftelse för Enköpings parker

Stiftarna