Insamlingsstiftelse för Enköpings parker

Stiftelsen styrs via en styrelse bestående av 5 ledamöter:

Johan Arvidsson, Parkförvaltningen - Enköpings kommun
Stefan Gårdh, Idéer Med Mera i Enköping
Robert Käck, Ordförande och Initiativtagare till Stiftelsen
Sören Carlsson, f.d. Marknadschef - Sparbanken i Enköping
Arne Wåhlstedt, f.d.  Marknadschef - Enköpings kommun
 

Stiftelsens fristående jurist (vid specifika sakfrågor):

Fredrik Ulmstedt, Senior Manager på Svalner Skatt & Transaktion
 

Stiftelsens revisor (auktoriserad revisor):

Frida Gårdenknut, PwC Uppsala
 

Parkstiftelsen: 

Stiftelsens formella namn: Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker
Stiftelsens organisations nr: 802477-9525
Stiftelsens momsreg nr: SE802477952501
Stiftelsens juridiska form: 72 Övriga Stiftelser
Stiftelsens kassör/skattmästare: Sören Carlsson
Stiftelsens pressinformatör: Tomas Lindvall
Bankgiro: 526-0773
Plusgiro: 69 55 27-2
BIC/Swift: NDEASESS
IBAN: SE2195000099603406955272


Generell Information kring Insamlingsstiftelser:

En insamlingsstiftelse bildas genom att en eller flera stiftare förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av dem, skall som en självständig förmögenhet främja ett bestämt och varaktigt ändamål, och någon åtar sig att ta emot pengarna för förvaltning i enlighet med förordnandet. Det skiljer sig från de vanliga stiftelserna genom att det inte behöver ske någon förmögenhetsdisposition vid bildandet. De s.k. 90-kontona (bankgiro och plusgirokonto som börjar på 90) står under särskild kontroll, för att givarna ska känna att insamlade medel används på ett korrekt och avsett sätt. Det är endast stiftelser, trossamfund och ideella föreningar som har granskats och godkänts av Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, som kan tilldelas ett sådant 90-konto.

 

Generell Information kring förvaltning av stiftelser:

Det vanligaste är att stiftelsen har en styrelse som är ansvarig och sköter stiftelsens alla angelägenheter allt från att förvalta stiftelsens egendom till att uppfylla stiftelsens ändamål genom att lämna anslag, stipendier eller vad som är aktuellt till destinatärkretsen (sökanden). I stiftelseurkundenska det framgå hur styrelsen utses och hur många ledamöter som ska ingå. Hur styrelsearbetet ska organiseras och hur kapitalförvaltningen skall handhas kan styrelsen bestämma. Men det är viktigt att poängtera att det är stiftelseurkunden (gåvobrev eller testamentet) som utgör stiftelsens "styrinstrument". Det är i stiftelseurkunden som ändamålet är fastlagt och det är också där som framgår hur ändamålet ska uppfyllas. Tillsynen över stiftelser sköts av sju länsstyrelser (Länsstyrelserna i Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötlands län).
 
 
(senast uppdaterad 2016-11-10)